GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Giới thiệu chung:

Đầu năm 2021, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã thành lập Tổ Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp để vận hành hệ thống, thúc đẩy việc tuân thủ các quy trình tại các đơn vị. Tháng 11 năm 2021, Bệnh viện đã thành lập Phòng Quản lý Chất lượng theo Quyết định số 899/QĐ-NVY ngày 03/11/2021 của Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi. Từ đó tới nay, Phòng Quản lý Chất lượng thực hiện các công tác nhằm hoạch định, giám sát, đảm bảo và cải tiến chất lượng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh học tập, nghiên cứu về hoạt động quản lý chất lượng và áp dụng triển khai tại Bệnh viện.

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện thuộc các lĩnh vực sau:

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

f) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu
chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

g) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

h) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

3. Nhân sự:

- Tổng số: 02 viên chức, trong đó: 01 ThS.QLBV; 01 CNĐD phụ sản.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Trưởng phòng:      - ThS.Hồ Tâm Đăng

+ Nhân viên               - CNĐD PS. Nguyễn Thị Bích Loan

                                                

4. Định hướng phát triển:

•  Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phù hợp quy mô phát triển của bệnh viện và tiến tới quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001.

•  Ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý bệnh viện chất lượng bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng hài lòng người bệnh.

5. Thành tích đạt được:

            Phòng Quản lý Chất lượng đã triển khai và hoàn thành các hạng mục nhằm tăng cường chất lượng Bệnh viện như:

•  Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện.

•  Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện, phối hợp các khoa xây dựng các đề án cải tiến chất lượng, chỉ số chất lượng

•  Thu thập thông tin qua đường dây nóng, khảo sát hài lòng…

• Triển khai và hoàn thiện hệ thống báo cáo sự cố y khoa, nâng cao ý thức tự giác báo cáo sự cố y khoa tự nguyện.

• Tổ chức thành công đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện.

• Hướng dẫn các khoa, phòng xây dựng và triển khai đề án cải tiến chất lượng theo chu trình Plan – Do – Check – Act (PDCA) và cải tiến chất lượng theo phương pháp 5S.

       

 

SLOGAN CỦA PHÒNG: "CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ".