BSCKII. LẠI THỊ NGỌC ĐIỆP

Phó Giám Đốc Phụ trách

 

 

BSCKII. DANH TÝ 

 Phó Giám Đốc

 

 

 

TS.BS. PHẠM NHƯ THẢO

Phó Giám Đốc