GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Phòng Hành chính Quản trị, được thành lập theo Quyết định số 898/QĐ-BVSN ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang.

1. Giới thiệu chung

Phòng Hành chính Quản trị, được bố trí làm việc tại tầng 8, tòa nhà Bệnh viện Sản Nhi. Số lượng viên chức người lao động thuộc Phòng Phòng Hành chính Quản trị  tổng số 11 người gồm có:04 biên chế và 07 hợp đồng. Được chia thành 03 tổ cụ thể như sau:

- Tổ Văn phòng: 04

- Tổ điện nước: 03

- Tổ lái xe: 04

2. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng: Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện. Tham mưu cho Ban Giám đốc bệnh viện về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị.

Nhiệm vụ:

1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

3. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị của Bệnh viện.

5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các Khoa, Phòng trong bệnh viện.

6. Quản lý  nhà cửa, kho hàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện. 

7. Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác theo quy định.

8. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch, duy tu bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, cung ứng điện.

10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

11. Đảm bảo công tác an ninh trật tư chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo vệ trong Bệnh viện.

12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí. 

14. Định kỳ bao cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lí vật tư tiêu hao ở các Khoa, Phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỉ luật.

15. Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác do Ban Giám đốc phân công.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, để bảo đảm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Khám chữa bệnh của Bệnh viện, tập thể viên chức người lao động Phòng Hành chính Quản trị luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng các nhu cầu của Khoa/Phòng. Thực hiện tốt công tác tham mưu và hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Giám đốc phân công.

3. Thế mạnh

- Nhân sự:

+ Trưởng phòng: Cử nhân. Lê Thị Hạnh.

+ Phó trưởng phòng: Kỹ sư Nguyễn Hữu Thoại.

+ Nhân viên: 03 Cử nhân, 02 Kỹ sư, 04 lái xe.

Với lực lượng nhân sự và trình độ chuyên môn như trên, phòng Hành chính Quản trị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Trang thiết bị:

Phòng được trang bị đầy đủ máy tính, máy in và các trang thiết bị cần thiết đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng phát triển

Nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, viên chức người lao động phòng Hành chính Quản trị không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu, rèn luyện, học hỏi thêm trong thực tiễn công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ ngày càng chính xác, hiệu quả, an toàn. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng phát triển Bệnh viện giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, dự toán mua sắm bổ sung tài sản thiết yếu,  hướng đến Bệnh viện Hạng I quy mô 600 giường bệnh.    

 

SLOGAN CỦA PHÒNG: CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ - AN TOÀN”.