GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 

     1. Giới thiệu chung

     Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ: Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện, Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

     Các thành viên của phòng luôn tìm giải pháp để hoàn thành công việc được giao, nâng cao chất lượng hiệu quả của công việc, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo bệnh viện.

       Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, chú trọng cân bằng giữa tập trung công việc và thư giãn, nhằm để đạt hiệu quả công việc cao, giảm áp lực làm việc cho nhân viên.

    2. Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

   Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Kế hoạch tổng hợp – BVSNkg gồm 9 cán bộ, trong đó:

   - Trưởng phòng: Thạc sĩ - Bác sĩ. Cao Thị Tố Như

   - Phó trưởng phòng: Bác sĩ chuyên khoa I. Cao Duyên Phương

   - 7 cán bộ: 3 Cử nhân CNTT, 1 Hộ sinh trung học, 2 cử nhân hộ sinh, 1 cử nhân quản trị hành chánh

   - 01 Tổ trực thuộc: Tổ lưu trữ Hồ sơ bệnh án

Các bộ phận:

  • Thống kê – báo cáo
  • Tổ Lưu trữ hồ sơ bệnh án
  • Thanh quyết toán Bảo hiểm y tế
  • Nghiên cứu khoa học
  • Chỉ đạo tuyến
  • Công nghệ thông tin

 

   3. Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

   Chức năng - Nhiệm vụ:

   - Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

   - Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, kiểm tra đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

   - Xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn, quy trình, quy định về chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

  - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

   - Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

   - Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

    - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

    - Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

   - Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

   - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

   - Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

   Các hoạt động:

   -  Lập kế hoạch - Kiểm tra công tác điều trị - Dự phòng:

+     Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

+     Lập kế hoạch hoạt động bệnh viện hàng tuần, tháng, quý, năm.

+     Lập các kế hoạch cho công tác điều trị, dự phòng, phòng chống thiên tai…

+     Lập kế hoạch kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho nhân viên làm việc tại bệnh viện.

+     Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

+     Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.

+     Đảm bảo công tác hội chẩn chuyên môn nội viện và ngoại viện.

+     Giám sát thực hiện các quy trình chuyên môn của bệnh viện đã ban hành.

+     Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

+     Báo cáo định kỳ hoạt động bệnh viện hàng tuần, tháng, quý, năm.

   - Thống kê - Báo cáo:

+     Thực hiện thống kê kết quả hoạt động của các khoa dựa vào các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.

+     Thống kê tất cả các số liệu liên quan đến hoạt động của bệnh viện phục vụ công tác kiểm tra bệnh viện hàng năm.

+     Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

+     Khi có chỉ đạo có thể cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

   - Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế

+     Triển khai, hướng dẫn các quy định của Bảo hiểm xã hội Tỉnh Kiên Giang cho các khoa/ phòng thực hiện.

+     Báo cáo, đề xuất cho Bảo hiểm xã hội Tỉnh Kiên Giang các vướng mắc khi thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế tại bệnh viện.

+     Kiểm tra, giám sát hồ sơ bảo hiểm y tế.

+     Hỗ trợ giám định BHYT và kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Tỉnh Kiên Giang tại bệnh viện.

+     Hướng dẫn thực hiện về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho các khoa/ phòng và người bệnh.

+      Nhập và báo cáo số liệu chuyển tuyến, đảm bảo chuyển tuyến cho người bệnh đúng quy định.

   - Giải quyết thủ tục hành chánh

+     Giải quyết những yêu cầu của người dân, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm về: tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, chứng nhận thương tích, in sao phim….

+     Phản hồi các công văn yêu cầu liên quan đến hồ sơ bệnh án của các bệnh viện khác.

+     Làm lịch trực, lịch công tác tuần cho toàn bệnh viện.

+     Chỉnh sửa các lỗi hồ sơ bệnh án theo đề nghị của khoa.

- Lưu trữ hồ sơ bệnh án:

+     Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án xuất viện và tử vong đúng quy định.

+     Đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm mốc theo quy định.

+     Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ bệnh án, đánh số và vào sổ lưu trữ và phần mềm quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bệnh án vào kho.

   - Công nghệ thông tin

+     Đảm bảo hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện hoạt động liên tục và hiệu quả.

+     Trực chỉnh sửa, khắc phục lỗi kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin trong bệnh viện.

       +     Phát triển hệ thống số hóa, tiến tới mục tiêu đạt chuẩn “Bệnh viện thông minh”

Phòng KHTH BVSNKG hoạt động với Slogan:

“Năng động – Sáng tạo – Hiệu quả cao”