GIỚI THIỆU PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

 

 

 

   1. Giới thiệu chung

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế được thành lập theo Quyết định 03/QĐ-BVSN ngày 07/01/2021 tách ra từ Phòng Vật tư – Thiết bị y tế thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang là một trong những phòng chức năng chịu sự lãnh đạo chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện.

   2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1 Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hậu cần kỹ thuật; mua sắm, quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

Đấu thầu, mua sắm cung ứng vật tư y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất; cung ứng và vận hành hệ thống khí y tế toàn bệnh viện.

2.2 Nhiệm vụ

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch dự trù mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, thiết bị y tế sát với nhu cầu sử dụng trình giám đốc phê duyệt.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư sửa chữa, phụ kiện thay thế, thanh lý tài sản thiết bị y tế trình giám đốc phê duyệt đúng quy định.

- Thực hiện tiếp liệu cung ứng đầy đủ các loại vật tư, hóa chất, khí y tế, trang thiết bị y tế theo kế hoạch được duyệt.

- Xây dựng và thực hiện các quy trình vận hành, sử dụng an toàn thiết bị y tế

- Xây dựng và thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế

- Tổ chức thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

- Lập hồ sơ lý lịch máy cho tất cả các loại máy thiết bị y tế,

- Phân công trực hàng ngày 24/24 sửa chữa thiết bị y tế hư hỏng đột xuất.

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định.

- Kiểm tra bảo quản sử dụng máy an toàn, đối với máy đắt tiền, quí hiếm có quyết định phân công người có chuyên môn trực tiếp quản lý.

- Theo dõi quản lý nhập, xuất, tồn; thống kê theo dõi vật tư y tế, vật tư sửa chữa của bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt; 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế . mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét,  ký tên vào hồ sơ lý lịch máy .

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với máy tối nguy hiểm theo danh mục qui định của Nhà nước .

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc .

- Thực hiện huấn luyện đào tạo cho các bệnh viện tuyến dưới về quản lý trang thiết bị y tế, sử dụng bảo quản an toàn, quy trình vận hành, sửa chữa bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế theo đề án 1816 được sự phân công của bệnh viện.

- Thực hiện công tác nghiên cứu, cải tiến trong việc quản lý sửa chữa trang thiết bị vật tư y tế nhằm nâng cao hiệu quả khai thác công năng sử dụng, tiết kiệm ngân sách, chủ động trong công tác kỹ thuật sửa chữa.

- Tham gia các Hội đồng và các dự an của bệnh viện khi được yêu cầu. 

3. Thế mạnh

3.1 Nhân sự:

Tổng số nhân sự làm việc hiện nay: 12 thành viên trong đó:

          01: Trưởng phòng: ThS.KS. Trần Ngọc Nhi

          02: Phó trưởng phòng: - ThS.DS. Nguyễn Trùng Dương 

                                               - KS. Huỳnh Phượng Liên.

          09: Nhân viên có trình độ đại học và sau đại học.

3.2 Trang thiết bị: Được trang bị các dụng cụ đồ nghề sửa chữa, máy tính, máy in, để phục vụ công tác văn phòng, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị y tế.

4. Định hướng phát triển

- Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên của phòng về công tác quản lý nhà nước, nâng cao tay nghề đối với đội ngũ kỹ sư sửa chữa.

- Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc đảm bảo mua sắm vật tư tiêu hao, cấp phát đầy đủ, kịp thời các mặt hàng theo yêu cầu của các đơn vị khoa, phòng trong bệnh viện.

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, trong công tác tham mưu đề xuất, lập kế hoạch và mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế. Tiến tới công khai hóa, minh bạch hóa công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa trên hệ thống mạng đấu thầu mua sắm công.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng cải tiến, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ. Góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả kinh tế trong tiết kiệm chi phí mua sắm và sửa chữa trang thiết bị y tế của Bệnh viện. Kịp thời đề xuất khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật.

- Tiếp tục cập nhật các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện các bộ tiêu chí chất lượng, các quy trình quản lý hành chính trong chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, tham gia đề án 1816 theo yêu cầu của bệnh viện.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch mua sắm những vật tư chuyên dùng và các trang thiết bị kỹ thuật mới công nghệ tiên tiến, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho các khoa.

Slogan: CHỦ ĐỘNG - CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

5. Thành tích đạt được

Tập thể lao động tiên tiến và Giấy khen của Sở Y tế năm 2021.

SLOGAN: “CHỦ ĐỘNG - CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ”